Universal Educational Board

جامع‌ترین برد آموزشی دانشگاهی در دنیا
در دست ساخت دومین نمونه.

جامع ترین برد آموزشی دانشگاهی با استفاده از سه میکروکنترلر و برد رزبری پای در حال تست دومین نمونه‌ی ساخته شده است. در سال جاری برای اولین بار در کشور به دانشگاه‌ها عرضه خواهد شد.

در  اولین نمونه‌ی ساخته شده از دو میکروکنترلر LPC1788 و ATMEGA32 استفاده شده بود که در نمونه‌ی دوم تعداد و نوع میکروکنترلرها تغییر کرده و همچنین برد رزبری پای و بسیاری امکانات دیگر به مجموعه اضافه شده است.

طراحی این برد آموزشی توسط مهندس رضا اسدی بوده و تمامی حقوق آن به نام ایشان ثبت شده است.


 

 به منظور اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید: