محصولات دانشگاهی

BREAD BOARD های آزمایشگاهی طراحی شده به منظور استفاده در دانشگاه‌ها در آبان ماه عرضه خواهد شد.