پیچیدگی نرم افزار

پیچیدگی نرم افزار

پیچیدگی نرم افزار (software complexity) در یک محصول از پیچیدگی عملکرد کدهای آن (رابط های سیستمی متعدد و الزامات پیچیده) سرچشمه می گیرد.

کد مرده در برنامه نویسی

کد مرده در برنامه نویسی

کد مرده در برنامه نویسی، نباید در هیچ جای برنامه وجود داشته باشد. هر کدی که حذف آن، تأثیری بر خروجی برنامه نگذارد، کد مرده محسوب می شود.

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است