ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 4 دقیقه است

    بسیار خب
    ورود
      تیکت عمومی 19636
    پاسخ برای تیکت شماره 19311