بررسی بازار قبل از طراحی محصول امری ضروری است. مشکل مشترک بسیاری از افراد و مجموعه های نوپا، عدم شناخت کافی درمورد بازار است.